Wersja do zapisu i druku w pdf.

Regulamin stowarzyszenia
PRAEKOLOGIA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie zwykłe o nazwie PRAEKOLOGIA, zwane dalej „Praekologia”, zrzesza osoby działające na rzecz rozwoju świadomości praekologicznej, ochrony Natury, praw zwierząt w tym człowieka i jego praw naturalnych oraz nabytych, rozwoju kultury i oświaty, odbudowy etycznego i moralnego kręgosłupa społeczeństwa.

§2

Terenem działania Praekologii jest planeta Ziemia, a siedzibą miejscowość Kuty.

§3

Praekologia zawiązana jest na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§4

Praekologia może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele.

§5

Działalność Praekologii oparta jest na pracy społecznej jej członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6

Celami Praekologii są:

 1. Rozwój świadomości praekologicznej.

 2. Ochrona Natury i przywracanie równowagi ekosystemowi w rozumieniu lokalnym i globalnym.

 3. Upowszechnianie percepcji filozoficznej i spojrzenia kosmicznego.

 4. Racjonalizacja rozpowszechniania i dostępu do dóbr.

 5. Ochrona i upowszechnienie praw istot żywych.

 6. Wspieranie organizacji mających podobne cele.

§7

Stowarzyszenie Praekologia realizuje cele przez:

 1. Działalność rolniczą metodą praekologiczną.

 2. Edukację. W tym: warsztaty, obozy, wykłady, prezentacje, spotkania, publikacje (tekstowe, multimedialne).

 3. Działania kulturalne i współpracę, wspieranie, promocję ośrodków kultury oraz organizacji mających podobne cele.

 4. Działania informacyjno-promocyjne oraz reklamowe dostępnymi kanałami.

 5. Współpracę z ośrodkami, organizacjami oraz ludźmi nauki.

 6. Finansowanie projektów prowadzonych przez stowarzyszenie Praekologia.

Rozdział III
Członkostwo

§8

Członkiem stowarzyszenia Praekologia może być osoba fizyczna.

§9

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą wstąpić do stowarzyszenia Praekologia na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

§10

Członkiem stowarzyszenia Praekologia może być osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską, w której wyrazi wolę zostania członkiem stowarzyszenia Praekologia oraz oświadczy, że zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu oraz popiera cele i sposoby

działania określone w Rozdziale II.

§11

Pisemna deklaracja, o której mowa w § 10 zawiera: imię i nazwisko kandydata, dane kontaktowe, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL oraz własnoręczny podpis.

§12

Członków przyjmuje się w drodze uchwały podjętej w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację przynajmniej dwóch członków stowarzyszenia Praekologia.

§13

Do obowiązków członków stowarzyszenia należy:

 1. Przestrzeganie regulaminu.

 2. Terminowe uiszczanie składek członkowskich.

 3. Popieranie i realizowanie celów Praekologii.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

§14

Walne Zgromadzenie Członków

 1. Jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Stanowią je wszyscy członkowie.

 2. Podejmuje decyzje dotyczące wszystkich spraw stowarzyszenia za wyjątkiem spraw zastrzeżonych kompetencjami Przedstawiciela.

 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

  1. Wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia.

  2. Przyjęcie i uchwalenie regulaminu.

  3. Kontrola działań podjętych przez Przewodniczącego.

  4. Przyjmowanie i wykluczanie członków.

  5. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej przyjmowania.

 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. Drugi termin wyznaczony jest tego samego dnia, 30 minut po pierwszym, uchwały podejmowane są bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§15

Przedstawiciel

 1. Kadencja Przedstawiciela trwa dwa lata.

 2. Do kompetencji Przedstawiciela należą:

  1. Kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia.

  2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

  3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

  4. Reprezentowanie stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.

Rozdział V

Zasady finansowania działalności

§16

Praekologia uzyskuje środki na działalność przez: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, ofiarność publiczną (zbiórki publiczne) oraz dotacje i inne źródła dopuszczone przez przepisy prawa.

§17

Składka członkowska w wysokości 6 pln miesięcznie jest wpłacana co miesiąc, kwartał, półrocze lub rok na subkonto stowarzyszenia Praekologia: 60 1140 2004 0000 3502 7562 4441 .

§18

Środkami finansowymi stowarzyszenia Praekologia zarządza Przedstawiciel, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział VI
Zasady zmian w regulaminie

§19

Zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§20

Stowarzyszenie Praekologia ulegnie rozwiązaniu uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków przy obecności minimum ¾ uprawnionych do głosowania.

§21

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Praekologia Walne Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku stowarzyszenia.

Tomasz Pragski – Przedstawiciel